Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng...

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng - Bài 6 trang 159 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch \(AgNO_3\) có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch \(AgNO_3\) 32% (D= 1,2g/ml) đã tác dụng với thanh đồng.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

\(Cu +2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag\)

Cứ 64g Cu phản ứng tạo thành 216g Ag \(\Rightarrow\) Khối lượng tăng 152g

xg tăng 30,4g

\(\Rightarrow\) x = 12,8g

\(n_{AgNO_3}=2n_{Cu phản ứng}=2 \times \dfrac {12,8}{64}=0,4(mol)\)

\(\Rightarrow m_{AgNO_3}=0,4\times 170=68(g)\)

\(\Rightarrow V_{dd AgNO_3}= \dfrac {68\times 100}{32\times 1,2}=177,08(ml)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP