Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 3 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 3 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Từ metan:

a) Điều chế axit fomic:

\(CH_4 + O_2 \xrightarrow[]{t^0,xt} HCHO + H_2O\)

\(HCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0,xt} HCOOH\)

b) Điều chế axit axetic :

\( 2CH_4 \xrightarrow[ {làm} {lạnh} nhanh ]{1500^C} C_2H_2 + 3H_2\)

\(CH \equiv CH + H_2O \xrightarrow[]{HgSO_4,80^0C} CH_3CHO\)

\(CH_3CHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0,Mn^{2+}} CH_3COOH\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP