Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 7 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 7 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit \(H_2SO_4\) đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

Hướng dẫn giải

a)

\(CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc} CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

b)

Số mol axit axetic: \(\dfrac{12,0}{60}=0,2(mol)\)

Số mol este: \(\dfrac{12,3}{88}=0,14(mol)\)

Hiệu suất phản ứng este hóa: \(H=\dfrac{0,14.100}{0,2}=70\)%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP