Bài 7 Nitơ - Bài 5 trang 31...

Bài 7. Nitơ - Bài 5 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học :

\(N_2\) + \(3H_2\) \(\rightarrow\) \(2NH_3\)

V 3V 2V

? ? 67,2l

Thể tích \(N_2\) là : \(\dfrac{67,2.V.100}{2V.25}\) = 134,4 (\(l\))

Thể tích \(H_2\) là : 134,4.3 = 403,2 (\(l\))

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP