Biết rằng A tác dụng với dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Biết rằng A tác dụng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn B và hỗn hợp hơi C. Chưng cất C thu được D, D tráng bạc tạo sản phẩm E. E tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được B. Công thức cấu tạo của A là A. HCOOCH2CH=CH2 B. CH3COOCH=CH2 C. HCOOCH=CH-CH3 D. HCOOCH=CH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là CH3COOCH=CH2 vì: CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O —> CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag CH3COONH4 + NaOH —> CH3COONa + NH3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP