Cho m gam Na vào 180 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Na vào 180...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Na vào 180 ml dung dịch AlCl3 1M hay cho 1,41m gam Na vào 120 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M đều thu được 1 lượng kết tủa như nhau. Cho m gam NaOH vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 1M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 5,18 B. 3,89 C. 4,95 D. 6,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt m/23 = x TN1: x mol OH- + 0,18 mol Al3+ —> y mol Al(OH)3 TN2: 1,41x mol OH- + 0,24 mol Al3+ —> y mol Al(OH)3. Nhận xét: TN2 có nOH- tăng 1,41 lần, nAl3+ tăng 1,33 lần so với TN1 nhưng lượng kết tủa không đổi nên TN2 đã có sự hòa tan Al(OH)3, TN1 có thể có hoặc không. TN2 —> 1,41x = 0,24.4 – y (1) TH1: Nếu TN1 đã hòa tan Al(OH)3 —> x = 0,18.4 – y (1) —> x = 24/41 và y = 138/1025 nNaOH = 23x/40 = 0,3366 và nAl3+ = 0,1 —> nAl(OH)3 = 0,0634 —> mAl(OH)3 = 4,95 TH2: Nếu TN1 chưa hòa tan Al(OH)3 —> x = 3y (1) —> x = 288/523 và y = 96/523 nNaOH = 23x/40 = 0,3166 và nAl3+ = 0,1 —> nAl(OH)3 = 0,0834 —> mAl(OH)3 = 6,51

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP