Hỗn hợp X gồm Ba và Al Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ba và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch Y, V lít H2 (đktc) và còn 1 lượng chất rắn không tan. Thêm 0,92 gam Na vào m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Z. Hòa tan hỗn hợp Z vào nước dư thu được dung dịch chỉ chứa 2 chất tan (không còn chất rắn không tan) và 1,11V lít H2 (đktc). Giá trị của m là A. 34,98 B. 33,84 C. 36,84 D. 35,81

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa = a, nAl = b, nH2 = V/22,4 = c X với H2O: nBa phản ứng = a, nAl phản ứng = 2a ne = 2a + 3.2a = 2c (1) Khi thêm 0,04 mol Na vào X: ne = 2a + 3b + 0,04 = 1,11c.2 (2) Sản phẩm thu được chỉ chứa 2 chất tan (Ba2+, Na+, AlO2-) nên bảo toàn điện tích: 2a + 0,04 = b (3) (1)(2)(3) —> a = 2/11; b = 111/275; c = 8/11 —> m = 137a + 23b = 35,81 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP