Hỗn hợp X gồm Al OH 3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al(OH)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al(OH)3 và Al(NO3)3. Nung m gam hỗn hợp X đến khối lượng không đổi thu được m/3 gam chất rắn Y. Hòa tan hết chất rắn Y trong dung dịch HCl 10% thu được 327,67 gam dung dịch Z. Thêm 927,5 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z thu được dung dịch T và 15,795 gam kết tủa. Nếu thổi khí CO2 vào dung dịch T lại thu kết tủa. Giá trị của m là A. 49,572 B. 33,048 C. 37,179 D. 41,310

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Z chứa AlCl3 (a) và HCl dư (b) —> nHCl đã dùng = 3a + b và nAl2O3 = 0,5a —> mddZ = 102.0,5a + 36,5(3a + b)/10% = 327,67 (1) nAl(OH)3 = 0,2025 & nNaOH = 0,9275 Dung dịch T tạo kết tủa với CO2 nên T chứa AlO2- —> Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. nOH- = 0,9275 = 4a + b – 0,2025 (2) (1)(2) —> a = 0,27 và b = 0,05 —> mY = m/3 = 102.0,5a —> m = 41,31

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP