Cho hỗn hợp gồm Fe và Al tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Fe và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa CuCl2 và FeCl3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thấy lượng AgNO3 phản ứng là 88,4 gam đồng thời thu được 71,07 gam kết tủa. Dung dịch X tác dụng tối đa 18,4 gam NaOH (không có oxi). Giá trị của m là: A. 7,68 gam. B. 4,48 gam. C. 5,76 gam. D. 7,04 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm AgCl (u) và Ag (v) —> nAgNO3 = u + v = 0,52 m↓ = 143,5u + 108v = 71,07 —> u = 0,42 và v = 0,1 —> X chứa Cl- (0,42), Fe2+ (0,1) X + NaOH (0,46) —> Dung dịch chứa Na+ (0,46), Cl- (0,42), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,04 —> Ban đầu: nAl = nFe = 0,04; nCuCl2 = a và nFeCl3 = b Bảo toàn Cl —> 2a + 3b = 0,42 (1) Dung dịch X chứa Al3+ (0,04), Fe2+ (0,1), Cl- (0,42), bảo toàn điện tích —> nCu2+ = 0,05 Do còn Cu2+ dư nên Y chỉ chứa Cu. Bảo toàn Fe —> 0,04 + b = 0,1 (2) (1)(2) —> a = 0,12 và b = 0,06 —> nCu(Y) = a – 0,05 = 0,07 —> mY = 4,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP