Chất hữu cơ A có một nhóm amino...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ A có một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ A có một nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng oxi trong A là 31,07%. Xà phòng hóa m gam chất A được ancol, cho hơi ancol đi qua CuO dư, t° thu anđêhit B. Cho B phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 16,2 gam Ag và một muối hữu cơ. Giá trị của m là: A. 3,3375 gam B. 7,725 gam C. 6,675 gam D. 3,8625 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MA = 32/31,07% = 103: C4H9NO2 B tráng gương tạo muối hữu cơ nên B không phải là HCHO. —> A là NH2-CH2-COO-C2H5, B là CH3CHO nAg = 0,15 —> nA = nB = 0,075 —> mA = 7,725

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP