X là hỗn hợp gồm ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm anc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm ancol đơn chức A, axit caboxylic đơn chức B và este C tạo bởi A và B. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với Na dư được 5,04 lít H2 đktc. Phần 2 tác dụng với NaOH vừa đủ rồi cô cạn được ancol A và muối khan D. Đốt hoàn toàn D được 7,95 gam Na2CO3 cùng 20,55 gam hỗn hợp khí và hơi có tỉ khối so với H2 là 17,125. Oxi hóa A bằng CuO dư nung nóng được anđehit E. Cho E tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 216 gam Ag. Phần trăm khối lượng B trong X là: A. 43,33% B. 14,40% C. 16,66% D. 25,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt cháy D —> nNa2CO3 = 0,075; nCO2 = 0,375 và nH2O = 0,225 —> nD = 2nNa2CO3 = 0,15 Số C = (nCO2 + nNa2CO3)/nD = 3 Số H = 2nH2O/nD = 3 —> D là CH2=CH-COONa X gồm AOH (a mol), CH2=CH-COOH (b mol) và CH2=CH-COOA (c mol) nH2 = 0,5a + 0,5b = 0,225 (1) nD = b + c = 0,15 (2) Sau phản ứng với NaOH thì nAOH tổng = a + c Nếu anđehit không phải là HCHO —> nAg = 2(a + c) = 2 Kết hợp (1)(2) —> Vô nghiệm Vậy anđehit là HCHO (khi đó ancol là CH3OH) —> nAg = 4(a + c) = 2 Kết hợp (1)(2) —> a = 0,4; b = 0,05; c = 0,1 —> %CH2=CH-COOH = 14,4%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP