Dung dịch X gồm MgSO4 và Al2 SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm MgSO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm MgSO4 và Al2(SO4)3. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 65,36 gam kết tủa. Mặt khác nếu cho 200 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 151,41 gam kết tủa. Nếu thêm m gam NaOH vào 500ml dung dịch X thu được 70 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là A. 128 gam B. 104 gam C. 136 gam D. 112 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là nồng độ MgSO4 và Al2(SO4)3. 400 ml X với NH3 dư: m↓ = 58.0,4a + 78.0,8a = 65,36 200 ml X với Ba(OH)2 dư: m↓ = 58.0,2a + 233(0,2a + 0,6b) = 151,41 —> a = 0,8 và b = 0,75 Trong 500 ml X chứa nMg2+ = 0,4 và nAl3+ = 0,75 Kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,4) —> nAl(OH)3 = 0,6 —> nOH- max = 0,4.2 + 0,6.3 + 4(0,75 – 0,6) = 3,2 —> mNaOH max = 128 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP