Nung nóng 22 16 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 22,16 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 22,16 gam hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và CuO trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia X thành 2 phần không bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,2M thấy thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc) và còn lại 2,96 gam rắn không tan. Phần 2 tác dụng hết với dung dịch chứa H2SO4 và HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat có khối lượng 58,11 gam và hỗn hợp khí Z gồm 0,03 mol NO và 0,03 mol N2O. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y (không có không khí) thu được lượng kết tủa có giá trị gần nhất với A. 119. B. 121. C. 123. D. 125.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,03 —> nAl dư = 0,02 nNaOH = 0,06 —> nNaAlO2 = 0,06, bảo toàn Al —> nAl2O3 = 0,02 Chất rắn không tan gồm Fe (u) và Cu (v) —> 56u + 64v = 2,96 Bảo toàn electron: 8u/3 + 2v = 0,02.2.3 —> u = 0,03 và v = 0,02 mPhần 1 = 5,54 —> mPhần 2 = 22,16 – 5,54 = 16,62 Dễ thấy 16,62/5,54 = 3 —> Phần 2 gấp 3 lần phần 1. Phần 2: Al dư (0,06), Al2O3 (0,06), Fe (0,09) và Cu (0,06) Quy đổi phần 2 thành kim loại (13,74 gam) và O (0,18 mol) Đặt nNH4+ = x, bảo toàn N —> nHNO3 = x + 0,09 nH+ = 2nH2SO4 + (x + 0,09) = 0,03.4 + 0,03.10 + 10x + 2.0,18 —> nH2SO4 = 4,5x + 0,345 —> m muối = 13,74 + 18x + 96(4,5x + 0,345) = 58,11 —> x = 0,025 —> nBa(OH)2 tạo ↓ max = nH2SO4 = 0,4575 nOH- trong ↓ = 0,4575.2 – x = 0,89 —> m↓ max = 13,74 + 0,89.17 + 0,4575.233 = 135,4675 Do Al(OH)3 (0,18 mol) đã bị hòa tan trở lại nên: m↓ = 135,4675 – 0,18.78 = 121,4275 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP