Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al vào nước thu được dung dịch X; 8,96 lít khí (đktc) và còn 27m/341 gam chất rắn không tan. Hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch HCl dư (dư 12% so với lượng tác dụng) thu được dung dịch Y chứa 50,3296 gam chất tan. Phần trăm khối lượng Na trong hỗn hợp đầu là A. 7,84% B. 5,96% C. 6,74% D. 8,12%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu đặt a, b, c là số mol Na, K, Al trong X X với H2O còn lại Al dư —> nAl phản ứng = a + b Bảo toàn electron: a + b + 3(a + b) = 0,4.2 (1) nAl dư = (23a + 39b + 27c)/341 = c – (a + b) (2) nHCl phản ứng = a + b + 3c —> nHCl dư = 0,12(a + b + 3c) m chất tan = 58,5a + 74,5b + 133,5c + 36,5.0,12(a + b + 3c) = 50,3296 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,04; b = 0,16; c = 0,24 —> %Na = 6,74%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP