Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở. Cho 0,21 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 24,192 gam Ag. Mặt khác cho 50,04 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được 51,912 gam muối và 28,368 gam hỗn hợp ancol no. Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn hơn trong X là: A. 42,59% B. 37,27% C. 49,50% D. 57,41%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,224 —> nHCOOA = nAg/2 = 0,112 —> nRCOOB = nX – 0,112 = 0,098 —> Tỉ lệ nHCOOA : nRCOOB = 8 : 7 Trong 50,04 gam X chứa HCOOA (8x) và RCOOB (7x) —> nKOH = 15x Bảo toàn khối lượng: 50,04 + 56.15x = 51,912 + 28,368 —> x = 0,036 m muối = 84.8x + 7x(R + 83) = 51,912 —> R = 27: CH2=CH- mAncol = 8x(A + 17) + 7x(B + 17) = 28,368 —> 8A + 7B = 533 —> A = 29 (C2H5-) và B = 43 (C3H7-) Vậy X gồm HCOOC2H5 (8x) và CH2=CH-COOC3H7 (7x) —> %CH2=CH-COOC3H7 = 57,41%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP