Hỗn hợp X gồm Al2O3 Al OH 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al2O3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al2O3, Al(OH)3, MgCO3, MgO. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl 12% vừa đủ thu được 310,48 gam dung dịch Y trong đó nồng độ mol của MgCl2 bằng 0,9 lần nồng độ mol của AlCl3 và 2,688 lít khí (đktc). Nếu nung m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được m–6,36 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 24,68 B. 23,76 C.22,78 D. 25,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,12 Khi nung X thu được mCO2 + mH2O = 6,36 gam —> nH2O = 0,06 Đặt nAlCl3 = x —> nMgCl2 = 0,9x —> nHCl phản ứng = 4,8x —> Quy đổi X thành Al (x), Mg (0,9x), O (2,4x), CO2 (0,12) và H2O (0,06) Bảo toàn khối lượng: 27x + 24.0,9x + 16.2,4x + 6,36 + 36,5.4,8x/12% = 310,48 + 0,12.44 —> x = 0,2 —> mX = 23,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP