Dung dịch X gồm AlCl3 và FeCl3 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm AlCl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm AlCl3 và FeCl3 có thể hòa tan tối đa m gam Fe thu được dung dịch Y. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 110,91 gam kết tủa. Nếu thêm 750ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch Y thì thu được 15,84 gam hỗn hợp 2 kết tủa. Khối lượng chất tan trong dung dịch X là A. 28,785 gam B. 29,925 gam C. 32,270 gam D. 28,850 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X: nAlCl3 = a và nFeCl3 = b —> Y chứa AlCl3 (a), FeCl2 (1,5b) Y + AgNO3 dư —> m↓ = 143,5(3a + 3b) + 108.1,5b = 110,91 (1) nKOH = 0,75 Kết tủa gồm Fe(OH)2 (1,5b) và Al(OH)3 (c) —> m↓ = 90.1,5b + 78c = 15,84 (2) nOH- = 2.1,5b + 3c + 4(a – c) = 0,75 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,12; b = 0,1; c = 0,03 —> m chất tan trong X = 32,27

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP