Cho a mol Al tan hoàn toàn vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol Al tan hoà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa b mol HCl thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau: Cho a mol Al phản ứng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,15b mol FeCl3 và 0,2b mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được x gam chất rắn. Giá trị của x là: A. 11,776. B. 12,896. C. 10,874. D. 9,864.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa nAlCl3 = nHCl = a Bảo toàn Cl —> 4a = b (1) nOH- = nH+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 ⇔ 0,68 = a + 4a – 0,1875b (2) (1)(2) —> a = 0,16 và b = 0,64 Vậy: nFeCl3 = 0,096 và nCuCl2 = 0,128 Sau phản ứng dung dịch thu được chứa Cl- (0,544), Al3+ (0,16), bảo toàn điện tích —> nFe2+ = 0,032 —> Chất rắn gồm Fe (0,096 – 0,032 = 0,064) và Cu (0,128) —> m rắn = 11,776

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP