Cho 86 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 86 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 86 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe(NO3)2 và Mg tan hết trong 1540ml H2SO4 1M. Sau phản ứng thu được dd Y (chỉ chứa các muối trung hòa) và 0,04 mol N2. Cho KOH dư vào Y rồi đun nóng nhẹ thấy số mol KOH phản ứng tối đa là 3,15 mol và có m gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, nhúng thanh Al vào Y sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhấc thanh Al ra cân lại thấy khối lượng tăng 28g (Fe bám hết vào Al). Biết tổng số mol O có trong 2 oxit ở hỗn hợp X là 1,05 mol. Nếu lấy toàn bộ lượng kết tủa trên nung nóng ngoài không khí thì thu được tối đa bao nhiêu gam oxit A. 88 B. 84 C. 82 D. 81

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO(X) —> nNH4+ = 0,05 Trong dung dịch Y đặt a, b, c là số mol Mg2+, Fe3+ và Fe2+ —> nKOH = 2a + 3b + 2c + 0,05 = 3,15 (1) Sau khi tác dụng với KOH thì phần dung dịch chứa K+ (3,15), SO42- (1,54) —> nNO3- = 0,07 mol Bảo toàn N: —> nNO3- ban đầu = 2nN2 + nNH4+ + nNO3- (trong Y) = 0,2 —> mX = 24a + 56(b + c) + 62.0,2 + 1,05.16 = 86 (2) Al dư với Y, bảo toàn electron: 3nAl pư = 3nFe3+ + 2nFe2+ —> nAl pư = b + 2c/3 —> m tăng = 56(b + c) – 27(b + 2c/3) = 28 (3) Giải (1)(2)(3): a = 0,15 b = 0,9 c = 0,05 Lấy kết tủa nung ngoài không khí được MgO (0,15 mol) và Fe2O3 (0,9 + 0,05)/2 = 0,475 mol —> m = 82 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP