Bổ túc và cân bằng Phương trình hóa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bổ túc và cân bằng P...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bổ túc và cân bằng Phương trình hóa học. a. HCl+………….——->……………+ H2O b. NaOH+……….——–>……………+ Na2SO4 c. Al + ……….———> …………..+ Cu d. …………+……….——–> NaCl+ CO2+ H2O e. BaCl2+…………..———-> FeCl3+ ………… g. ………..+ Na2S ———–>H2S + …………. h. H2SO4+ ………..———–> CuSO4+ ………….. i. …………+ ………..———–> FeCl3 k. Al + H2SO4 ———–> Al2(SO4)3 + ………….. l. MgCl2+ ……….. ———> ………….+ Mg(OH)2 n. P2O5+ ………….———> H3PO4 o. Fe2(SO4)3+ ………———> FeCl3+ ……… p. NaCl + H2O (điện phân nóng chảy có màn ngăn) ———> NaOH +…… + ……….. Vương Tuấn Khải bình luận 22.07.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. HCl + NaOH —> NaCl + H2O b. 2NaOH + H2SO4 —> 2H2O + Na2SO4 c. 2Al + 3CuCl2 —> 2AlCl3 + 3Cu d. Na2CO3 + 2HCl —> 2NaCl + CO2 + H2O e. 3BaCl2 + Fe2(SO4)3 —> 2FeCl3 + 3BaSO4 g. 2HCl + Na2S —> H2S + 2NaCl h. H2SO4 + CuO —> CuSO4 + H2O i. 2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3 k. 2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2 l. MgCl2 + 2NaOH —> 2NaCl + Mg(OH)2 n. P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4 o. Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 —> 2FeCl3 + 3BaSO4 p. 2NaCl + 2H2O —> 2NaOH + H2 + Cl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP