Hỗn hợp X gồm: CuO FeO và Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm: CuO, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm: CuO, FeO và Fe3O4. Dẫn khí CO dư qua 4,56 gam hỗn hợp X nung nóng. Đem toàn bộ lượng CO2 tạo ra cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 5,91 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng Y lại thu thêm 3,94 gam kết tủa. Cho 4,56 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 11,28. B. 7,20. C. 10,16. D. 6,86.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O 0,03……………………….0,03 2CO2 + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2 2a…………………………….a Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + CO2 + H2O a…………………….a —> nBaCO3 = a = 0,02 —> nCO2 tổng = 2a + 0,03 = 0,07 —> nO(X) = 0,07 —> nSO42- = 0,07 m muối = (mX – mO) + mSO42- = 10,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP