Cho năm kim loại: Cu Al Fe Ag...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho năm kim loại: Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho năm kim loại: Cu, Al, Fe, Ag, Au. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất mà không tăng khối lượng của chúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch NaOH dư, chỉ có Al tan ra: Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 Lọc các kim loại không tan, sục CO dư vào dung dịch: CO2 + NaAlO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3 CO2 + NaOH —> NaHCO3 Lọc kết tủa, nhiệt phân rồi điện phân nóng chảy thu Al: Al(OH)3 —> Al2O3 + H2O Al2O3 —> Al + O2 Phần kim loại không tan cho vào HCl, chỉ có Fe tan, lọc lấy kim loại không tan. Fe + HCl —> FeCl2 + H2 Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch, lọc kết tủa, nung rồi khử bằng H2 dư: FeCl2 + NaOH —> Fe(OH)2 + NaCl Fe(OH)2 + O2 —> Fe2O3 + H2O Fe2O3 + H2 —> Fe + H2O Dẫn O2 qua 3 kim loại còn lại nung nóng, chỉ có Cu bị oxi hóa: Cu + O2 —> CuO Hòa tan (CuO, Ag, Au) vào dung dịch HCl dư, chỉ có CuO tan, lọc lấy 2 kim loại không tan. CuO + HCl —> CuCl2 + H2O Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch, lọc kết tủa, nung rồi khử bằng H2 dư: CuCl2 + NaOH —> Cu(OH)2 + NaCl Cu(OH)2 —> CuO + H2O CuO + H2 —> Cu + H2O Cho Ag, Au vào dung dịch HNO3 đặc dư, chỉ có Ag tan. Lọc thu được Au: Ag + HNO3 —> AgNO3 + NO2 + H2O Cô cạn, nhiệt phân muối thu Ag: AgNO3 —> Ag + NO2 + O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP