Dung dịch X chứa glucozơ và saccarozơ có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa glu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa glucozơ và saccarozơ có cùng nồng độ mol. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 34,56 gam Ag. Nếu đun nóng 100 ml dung dịch X với dung dịch H2SO4 loãng dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ sinh ra cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được lượng kết tủa Ag là A. 69,12. B. 51,84. C. 38,88. D. 34,56.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Trong 200 ml dung dịch X: nC6H12O6 = nC12H22O11 = 2a —> nAg = 2.2a = 0,32 —> a = 0,08 Trong 100 ml dung dịch X: nC6H12O6 = nC12H22O11 = a = 0,08 Sau khi thủy phân hoàn toàn C12H22O11 thì thu được nC6H12O6 = a + 2a = 0,24 —> nAg = 0,48 —> mAg = 51,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP