Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch
NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công
thức của X là
A. HCOOC(CH3)=CHCH3. B. CH3COOC(CH3)=CH2.
C. HCOOCH2CH=CHCH3. D. HCOOCH=CHCH2CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX=0,05

M muối=68 (HCOONa)

Vậy có A,C,D thỏa nhưng C vs D tạo ra hợp chất hữu cơ làm mất màu Br2 nên loại

Chọn A vì tạo ra xeton

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP