Cho glixerol glixerin phản ứng với hỗn hợp...

Chương 1: Este - Lipit Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp a...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số
loại trieste được tạo ra tối đa là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trieste có thể là

3 C17+ glyxerol, 3C15 + glyxerol, 2C17 + 1C15 +glyxerol (2đp vị trí), 2C15 + 1C17 +glyxerol (2đp vị trí)

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP