Chất nào sau đây tác dụng được với...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Chất nào sau đây tác dụng...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH và làm mất màu nước Br2?

  • A. C6H5-OH (phenol).
  • B. CH3-CH2-Cl.
  • C. HO-CH2-CH2-OH.
  • D. CH2=CH-CH2-OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP