Chia 24 48 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 24,48 gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 24,48 gam hỗn hợp A gồm glucozo và mantozo thành hai phần bằng nhau: – Phần 1: Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. – Phần 2: Đun với dung dịch axit vô cơ để cho phản ứng thủy phân xảy ra với hiệu suất 75% sau đó cũng cho phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 12,96 B. 14,04 C. 6,48 D. 7,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 12,24 gam, gồm C6H12O6 (u mol) và C12H22O11 (v mol) —> 180u + 342v = 12,24 nAg = 2u + 2v = 0,1 —> u = 0,03 và v = 0,02 Thủy phân phần 2 với H = 75% thì: nC6H12O6 = u + 75%.2v = 0,06 nC12H22O11 dư = 25%v = 0,005 —> nAg = 2(0,06 + 0,005) = 0,13 —> mAg = 14,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP