Hỗn hợp E gồm este X CnH2n-2O2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm este X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm este X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 15,1 gam E cần dùng 0,695 mol O2. Mặt khác, đun nóng 15,1 gam E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,5. B. 0,8. C. 0.9. D. 1,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,2 —> nO(E) = 0,4 Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 15,1 + 0,695.32 Bảo toàn O: 2u + v = 0,4 + 0,695.2 —> u = 0,64 và v = 0,51 Đặt x, y là số mol X, Y. nE = x + y = u – v = 0,13 nO = 2x + 4y = 0,4 —> x = 0,06 và y = 0,07 nCO2 = 0,06n + 0,07m = 0,64 —> 6n + 7m = 64 Vì n, m ≥ 4 —> n = 6 và m = 4 là nghiệm duy nhất. E + NaOH —> 2 ancol cùng C nên E gồm: C3H5-COO-C2H5 (0,06) và (HCOO)2C2H4 (0,07) mHCOONa = a = 9,52 mC3H5COONa = b = 6,48 —> a : b = 1,47

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP