Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 17,71. B. 16,10. C. 32,20. D. 24,15.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN1: 0,22 mol KOH vào m/161 mol Zn2+ —> 3a/99 mol Zn(OH)2 TN2: 0,28 mol KOH vào m/161 mol Zn2+ —> 2a/99 mol Zn(OH)2 Nhận xét: TN2 dùng lượng KOH nhiều hơn TN1 nhưng lượng kết tủa lại ít hơn TN1 —> TN2 đã hòa tan Zn(OH)2, TN1 có thể hòa tan hoặc chưa. TN1: 0,22 = 2.3a/99 (1) hoặc 0,22 = 4m/161 – 2.3a/99 (I) TN2: 0,28 = 4m/161 – 2.2a/99 (2) Giải hệ (1)(2) —> a = 3,63 và m = 17,17 Giải hệ (I)(2) —> a = 2,97 và m = 16,1 Nếu TN1 chưa hòa tan kết tủa thì phần OH- chênh lệch (0,06 mol) phải thừa để hòa tan 3a/99 – 2a/99 = 0,0367 mol Zn(OH)2 —> Vô lí, vậy loại cặp nghiệm đầu tiên. —> m = 16,1 là nghiệm duy nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP