Hỗn hợp X gồm hai kim loại Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai kim loại Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 47,76% về khối lượng. Hòa tan 16,08 gam X trong 113,4 gam dung dịch HNO3 40%. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Điện phân dung dịch Y với các điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A, trong thời gian 2 giờ 9 phút thì kết thúc điện phân. Độ tăng khối lượng catot là A. 12,16 gam. B. 13,72 gam. C. 14,02 gam. D. 16,16 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Cu (0,12) và Fe (0,15) nHNO3 = 0,72 —> nNO max = nH+/4 = 0,18 Dễ thấy 3nNO = 2nFe + 2nCu nên Fe, Cu, HNO3 phản ứng vừa đủ. Y chứa Cu2+ (0,12) và Fe2+ (0,15) ne = It/F = 0,4 Cu2+ + 2e —> Cu 0,12…….0,24…..0,12 Fe2+ + 2e —> Fe 0,08……0,16…..0,08 —> m catot tăng = mCu + mFe = 12,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP