Cho 0 1 mol α-amino axit X tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol α-amino ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là: A. Alanin. B. Valin. C. Glyxin. D. Axit glutamic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nHCl = 1 : 1 —> X có 1 nhóm NH2. Trong thí nghiệm khác: nHCl = (m muối – mX)/36,5 = 0,3 —> nX = 0,3 —> MX = 89: X là Alanin (CH3-CH(NH2)-COOH)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP