Hấp thụ hết 4 48 lít khí CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 4,48 lít...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là A. 0,10. B. 0,20. C. 0,05. D. 0,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu X có OH- dư —> X gồm K+, OH-, CO32-. Khi cho từ từ X vào H+ thì: nH+ = nOH- phản ứng + 2nCO2 —> nH+ > 0,24, trái với giả thiết là chỉ dùng 0,15 mol H+. Vậy X không có OH- dư. Trong 100 ml dung dịch X chứa CO32- (a mol); HCO3- (b mol) và K+. nBaCO3 = a + b = 0,2 (1) Với HCl, đặt u, v là số mol CO32- và HCO3- phản ứng, với u/v = a/b nHCl = 2u + v = 0,15 nCO2 = u + v = 0,12 —> u = 0,03 và v = 0,09 Vậy a/b = u/v = 1/3 —> 3a – b = 0 (2) (1)(2) —> a = 0,05 và b = 0,15 —> Trong 200 ml X chứa CO32- (0,1); HCO3- (0,3) —> K+ (0,5) Bảo toàn K —> x + 2y = 0,5 (3) Bảo toàn C —> y + 0,2 = 0,1 + 0,3 (4) (3)(4) —> x = 0,1 và y = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP