Oxi hóa m gam ancol etylic một thời...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa m gam ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa m gam ancol etylic một thời gian thu được hỗn hợp X. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thoát ra 4,48 lít khí. Phần 2 tác dụng với Na dư thoát ra 8,96 lít khí. Phần 3 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo thành 21,6 gam Ag. Các phản ứng của hỗn hợp X xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m và hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol etylic là A. 124,2 và 33,33% B. 82,8 và 50% C. 96,8 và 42,86% D. 96 và 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H5OH + 0,5O2 —> CH3CHO + H2O C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O X chứa CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH dư và H2O. Phần 1: nCH3COOH = nCO2 = 0,2 Phần 3: nCH3CHO = nAg/2 = 0,1 Phần 2: nH2O = nCH3COOH + nCH3CHO = 0,3 —> nH2 = nC2H5OH dư /2 + nH2O/2 + nCH3COOH/2 = 0,4 —> nC2H5OH dư = 0,3 —> nC2H5OH ban đầu = 3(0,2 + 0,1 + 0,3) = 1,8 —> m = 82,8 Hiệu suất H = 3(0,2 + 0,1)/1,8 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP