Thực hiện phản ứng crackinh butan thu được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng crackinh butan thu được một hỗn hợp X gồm các ankan và các anken. Cho toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí thoát ra bằng 60% thể tích X và khối lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam và có 25,6 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được a mol CO2 và b mol H2O. Vậy a và b có giá trị là: A. a = 0,9 mol và b = 1,5 mol B. a = 0,56 mol và b = 0,8 mol C. a = 1,2 mol và b = 1,6 mol D. a = 1,2 mol và b = 2,0 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAnken = nBr2 = 0,16 Anken chiếm 40% thể tích X —> nX = 0,16/40% = 0,4 nC4H10 ban đầu = nAnkan = 0,4.60% = 0,24 Anken chứa nC = x và nH = 2x —> mAnken = 12x + 2x = 5,6 —> x = 0,4 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,24.4 – x = 0,56 Bảo toàn H —> nH2O = (0,24.10 – 2x)/2 = 0,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP