Đốt 16 2 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt 16,2 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là: A. 72,91% B. 37,33% C. 66,67% D. 64% Hoica24 trả lời 6 ngày trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y gồm Al3+ (a mol), Fe2+ (b mol) —> Cl- (3a + 2b mol) mX = 27a + 56b + 2,4 = 16,2 ne = b + (3a + 2b) = 0,21.5 —> a = 0,2 và b = 0,15 —> %Fe = (56b + 2,4)/16,2 = 66,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP