Cho 0 2 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,2 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua, valin, glyxin tác dụng với 300 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l (loãng), thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 0,25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol C6H5NH3Cl, Val, Gly —> nX = x + y + z = 0,2 Y + NaOH (0,5) —> ValNa (y), GlyNa (z) và NaCl (0,5 – y – z) Bảo toàn Cl —> nHCl = nNaCl – x = 0,5 – x – y – z = 0,3 —> CM HCl = a = 1M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP