Cho các kết quả so sánh sau: a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các kết quả so s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các kết quả so sánh sau: (a) Tính axit của axit axetic mạnh hơn axit fomic. (b) Tính bazơ của etylamin mạnh hơn metylamin. (c) Độ tan trong nước của glucozơ lớn hơn saccarozơ. (d) Số đồng phân của C3H8O ít hơn C3H9N. (e) Nhiệt độ sôi của axit axetic cao hơn ancol etylic. Trong số các so sánh trên, số so sánh đúng là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, gốc CH3- đẩy electron làm giảm tính axit. (b) Đúng, gốc C2H5- đẩy electron mạng hơn -CH3 nên tính bazơ của etylamin mạnh hơn metylamin. (c) Sai, saccarozơ tan tốt hơn. (d) Đúng. Do cùng C nên số đồng phân ancol = amin bậc I, số đồng phân ete = số amin bậc II. C3H9N nhiều hơn do có amin bậc III. (e) Đúng, CH3COOH có liên kết H bền hơn và phân tử khối lớn hơn C2H5OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP