Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y đều được tạo bởi glyxin và valin có công thức (X) CxHyNzO6 và (Y) CnHmN3Ot. Đốt cháy hết 33,54 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 1,935 mol O2, sản phẩm cháy thu được có tổng số mol H2O và N2 là 1,58 mol. Mặt khác, đốt cháy lượng X có trong E, sau đó cho sản phẩm cháy qua 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 3,5M và KOH 1,6M thì thấy sau phản ứng có m gam muối trong dung dịch. Giá trị của m là: A. 80,75 B. 88,05 C. 65,10 D. 82,45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 33,54 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,935 nH2O + nN2 = 1,5a + b + c + 0,5a = 1,58 —> a = 0,38; b = 0,72; c = 0,1 Đặt u, v là số mol X, Y —> nE = u + v = 0,1 nN = 5u + 3v = 0,38 —> u = 0,04 và v = 0,06 nVal = nCH2/3 = 0,24 nGly = nN – nVal = 0,14 X là (Gly)x(Val)5-x Y là (Gly)y(Val)3-y —> nGly = 0,04x + 0,06y = 0,14 —> 2x + 3y = 7 —> x = 2, y = 1 là nghiệm duy nhất. X là (Gly)2(Val)3 (0,04) Y là (Gly)(Val)2 (0,06) Đốt X —> nCO2 = 0,04.19 = 0,76 nKOH = 0,16 và nBa(OH)2 = 0,35 —> nOH- = 0,86 Từ nCO2 và nOH- —> nCO32- = 0,1 và nHCO3- = 0,66 —> nBaCO3 = 0,1 Dung dịch thu được chứa K+ (0,16), Ba2+ (0,25) và HCO3- (0,66) —> m muối = 80,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP