Cho m gam hỗn hợp X gồm a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm a mol Mg, Fe, 3a mol Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HCl và KNO3 (với tỉ lệ mol tương ứng là 330 : 53), thu được dung dịch Y chi chứa các muối và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tý khối so với H2 là 31/3. Cho Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,77 mol NaOH, thu được 110,48 gam kết tủa. Mặt khác, cho Y tác dụng tối đa với 7,68 gam Cu. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là A. 30,86% B. 34,15% C. 33,28% D. 31,48%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (2,77), Cl- (330x), K+ (53x) Bảo toàn điện tích —> 53x + 2,77 = 330x —> x = 0,01 MZ = 62/3 —> nNO = 2y và nH2 = y. Đặt nNH4+ = z Bảo toàn N —> 2y + z = 0,53 nH+ = 4.2y + 2y + 10z = 3,3 —> y = 0,2 và z = 0,13 nCu = 0,12 —> nFe3+ = 0,24 Y chứa Mg2+ (a), Cu2+ (3a), Fe2+ (b), Fe3+ (0,24), NH4+ (0,13), K+ (0,53), Cl- (3,3) Bảo toàn điện tích: 2a + 2.3a + 2b + 0,24.3 + 0,13 + 0,53 = 3,3 m↓ = 58a + 98.3a + 90b + 107.0,24 = 110,48 —> a = 0,2 và b = 0,16 X gồm Mg (0,2), Cu (3a = 0,6) và Fe (0,24 + 0,16 = 0,4) —> %Fe = 34,15%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP