Hấp thụ hết V lít CO2 ở đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết V lít CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết V lít CO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 2,0M và Na2CO3 1,0M thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với CaCl2 dư thu được b mol kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với nước vôi trong dư thu được c mol kết tủa. Biết 3b = c. Giá trị của V là A. 1,120 lít. B. 3,360 lít. C. 2,688 lít. D. 4,480 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2 + Ca(OH)2 tạo nhiều kết tủa hơn phần 1 + CaCl2 nên X chứa HCO3-. nNaOH = 0,2 và nNa2CO3 = 0,1 Mỗi phần X chứa Na+ (0,2), CO32- (u) và HCO3- (v) Bảo toàn điện tích —> 2u + v = 0,2 (1) Với CaCl2 —> nCaCO3 = u với Ca(OH)2 —> nCaCO3 = u + v —> 3u = u + v (2) (1)(2) —> u = 0,05 và v = 0,1 Bảo toàn C —> nCO2 = 2(u + v) – nNa2CO3 = 0,2 —> V = 4,48 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP