Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A chứa CaC2, Al4C3, Ca, Na vào nước dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y, sản phẩm không có kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, sự biến thiên lượng kết tủa và thể tính HCl được biểu thị theo đồ thị sau. Giá trị của a trong đồ thị trên là A. 0,50 B. 0,48 C. 0,52 D. 0,46

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành kim loại và C. Kim loại —> nH2 = nH2O = 0,85 Nếu coi như các kim loại đều tạo hiđroxit thì nOH- = 2nH2 = 1,7 Theo đồ thị thì dung dịch thu được chỉ còn 0,1 mol OH- —> Đã có 1,7 – 0,1 = 1,6 mol OH- phản ứng. OH- + Al(OH)3 —> AlO2- + 2H2O x…………..x……………x —> nOH- phản ứng = x + 3x = 1,6 —> x = 0,4 Khi kết tủa đạt max thì nH+ = 0,1 + 0,4 = 0,5 —> a = 0,5 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP