Hỗn hợp X gồm CH≡C-CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-CH2-CH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CH≡C-C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CH≡C-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-CH2-CH3. Hỗn hợp Y gồm CH3COOCH=CH2 và HOOC-CH=CH-COOH. Đốt cháy hoàn toàn 14,54 gam hỗn hợp T chứa x mol X và y mol Y cần dùng 0,955 mol O2, thu được CO2 và 9,9 gam H2O. Để làm no hoàn toàn x mol X cần dùng 0,25 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Tỉ lệ x : y là A. 1 : 1. B. 4 : 3. C. 2 : 1. D. 3 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,55. Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,8 —> 4x + 4y = 0,8 (1) X gồm C4H4, C4H6, C4H8 Y gồm C4H6O2, C4H4O4 Khi làm no hết X thu được C4H10 (x mol) Xét T’ gồm C4H10, C4H6O2, C4H4O4 C4H10 = 4CH2 + H2 C4H6O2 = 3CH2 + CO2 C4H4O4 = 2CH2 + 2CO2 Quy đổi hỗn hợp T’ thành H2 (x), CH2 (u), CO2 (v) nCO2 = u + v = 0,8 nH2O = x + u = 0,55 + 0,25 nO2 = 0,5x + 1,5u = 0,955 + 0,25/2 —> x = 0,12; u = 0,68; v = 0,12 (1) —> y = 0,08 —> x : y = 3 : 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP