Hòa tan hết 5 2 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 5,2 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 5,2 gam hỗn hợp FeS2, FeS và Cu vào a mol HNO3, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và 3,36 lít khí Y (đktc) chứa một khí duy nhất. Nếu nhỏ dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thì thu được 11,65 gam kết tủa. Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của a là: A. 0,28. B. 0,24. C. 0,32. D. 0,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nS = nBaSO4 = 0,05 TH1: Nếu X không còn H+ nCu = 0,03 —> nFe3+ = 0,06 Dung dịch X chứa Fe2+ (u), Cu2+ (v), Fe3+ (0,06), SO42- (0,05) và NO3-. —> 56(u + 0,06) + 64v + 0,05.32 = 5,2 Bảo toàn electron: 2u + 2v + 0,06.3 + 0,05.6 = 0,15.3 —> Nghiệm âm, loại. TH2: X còn H+ Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe (x), Cu (y) và S (0,05) —> 56x + 64y + 0,05.32 = 5,2 Bảo toàn electron: 3x + 2y + 0,05.6 = 0,15.3 —> x = y = 0,03 Khi thêm 0,03 mol Cu, bảo toàn electron: 0,03.2 = nFe3+ + 3nNO —> nNO = 0,01 —> nH+ = 4nNO = 0,04 Dung dịch X chứa Fe3+ (0,03), Cu2+ (0,03), H+ (0,04), SO42- (0,05), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,09 Bảo toàn N —> a = 0,09 + 0,15 = 0,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP