Cho 3 chất hữu cơ X Y Z...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3 chất hữu cơ X,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3 chất hữu cơ X, Y, Z (có mạch cacbon hở, không phân nhánh, chứa C, H, O) đều có phân tử khối bằng 82, trong đó X và Y là đồng phân của nhau. Biết 1 mol X hoặc Z phản ứng vừa đủ với 3 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, 1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4 mol AgNO3 trong dung dịch NH3. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phân tử Y phản ứng với H2 (xúc tác Ni) theo tỉ lệ 1 mol tương ứng 1:3 B. X và Z có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử C. X là chất tạp chức D. Y và Z thuộc cùng dãy đồng đẳng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
1 mol X hoặc Z đều đều tác dụng với 3 mol AgNO3 —> Chứa 1 chức anđehit + 1 nối ba đầu mạch 1 mol Y tác dụng với 4 mol AgNO3 —> Y có 2 nhóm CHO. X là CH≡C-CO-CHO Y là OHC-C≡C-CHO Z là CH≡C-CH2-CH2-CHO A. Sai, nY : nH2 = 1 : 4 B. Sai C. Đúng, X có chức anđehit và xeton. D. Sai, Y hai chức, Z đơn chức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP