Hỗn hợp X gồm Al và FexOy Tiến...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al và FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn. Phần 2: tác dụng với HNO3 loãng thu được dung dịch A và 8,064 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cho A tác dụng dung dịch NaOH thì khối lượng kết tủa lớn nhất thu được 54,63 gam. Giá trị m là: A. 38,70 B. 39,72 C. 38,91 D. 36,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,045 —> nAl dư = 0,03 Do có Al dư nên chất rắn không tan là Fe (0,09 mol) Đặt nAl2O3 = x. Đặt phần 2 gấp k lần phần 1. Phần 2 chứa Al (0,03k), Fe (0,09k) và Al2O3 (kx) Bảo toàn electron: 3nAl + 3nFe = 3nNO —> k = 3 m↓ = 78(2kx + 0,03k) + 107.0,09k = 54,63 —> x = 0,04 —> mPhần 2 = 29,79 Phần 2 gấp 3 lần phần 1 —> m = 29,79 + 29,79/3 = 39,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP