Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm Mg (5a mol) và Fe3O4 (a mol) trong dung dịch chứa KNO3 và 0,725 mol HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được lượng muối khan nặng hơn khối lượng hỗn hợp H là 26,23g. Biết kết thúc phản ứng thu được 0,08 mol hỗn khí Z chứa H2 và NO; tỉ khối của Z so với H2 bằng 11,5. % khối lượng sắt có trong muối khan có giá trị gần nhất với A. 17% B. 18% C. 26% D. 6%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z chứa nNO = 0,06 và nH2 = 0,02. Đặt nNH4+ = x Bảo toàn N —> nKNO3 = x + 0,06 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO(H) (Xem công thức) —> 10x + 8a = 0,445 (1) m tăng = mK+ + mCl- + mNH4+ – mO —> 39(x + 0,06) + 0,725.35,5 + 18x – 16.4a = 26,23 (2) (1)(2) —> x = 0,0125 và a = 0,04 —> m muối = mH + 26,23 = 40,31 —> %Fe = 56.3a/40,31 = 16,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP