Cho 21 68 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 21,68 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 21,68 gam hỗn hợp gồm Na và K vào dung dịch H3PO4, thu được dung dịch X chứa các muối và 8,064 lít khí H2 (đktc). Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần 1 thu được 34,0 gam muối khan. Cho dung dịch CaCl2 dư vào phần 2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là. A. 20,56 gam B. 24,04 gam C. 12,40 gam D. 16,32 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,36 Quy đổi muối khan thành kim loại (21,68 gam), H (u) và PO4 (v) m muối = u + 95v + 21,68 = 34.2 Bảo toàn H —> u + 0,36.2 = 3v —> u = 0,72 và v = 0,48 Dễ thấy 1 < u/v < 2 nên gốc axit gồm HPO42- (0,24) và H2PO4- (0,24) X + CaCl2 —> Kết tủa là CaHPO4 (0,24) Do chỉ dùng nửa lượng X nên —> m↓ = 0,24.136/2 = 16,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP