Hỗn hợp E chứa 2 amin X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 2 ami...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 2 amin X, Y và hidrocacbon Z (đều mạch hở, X và Y đều no và có số C liên tiếp). Đốt cháy hoàn toàn 13,22 gam E sau đó dẫn sản phẩm thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy có 78 gam kết tủa và 2,016 lít khí (đktc) thoát ra. Nếu hidro hóa hoàn toàn lượng E trên (Ni,t) rồi dẫn hỗn hợp thu được qua bình chứa dung dịch HCl dư, sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí A, dung dịch chứa 11,99 gam muối. Đem đốt lượng A trên thu được 0,6 mol CO2. Phần trăm số mol của Y (MX < MY) là: A. 40% B. 24% C. 32% D. 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZ = nA = 0,15 Số C của Z = Số C của A = 0,6/0,15 = 4 —> A là C4H10 nN2 = 0,09 —> nHCl phản ứng = 0,18 —> mAmin = 11,99 – mHCl = 5,42 E + H2 —> E’ —> nH2 = (mE’ – mE)/2 = 0,45 —> nZ : nH2 = 1 : 3 Vậy Z là C4H4 (0,15 mol) nCO2 của amin = 0,78 – 0,15.4 = 0,18 —> nC = nN = 0,18 —> Amin có dạng CnH3n+2Nn (0,18/n mol) mE = (29n + 2).0,18/n + 0,15.52 = 13,22 —> n = 1,8 Do số C kế tiếp nhau —> CH5N (0,02) và C2H8N2 (0,08) —> nE = 0,25 —> %nY = 32%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP