Đun nóng 49 12 gam hỗn hợp chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 49,12 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 49,12 gam hỗn hợp chứa Gly, Ala và Val với xúc tác thích hợp thu được 41,2 gam hỗn hợp E gồm peptit X (CxHyO4N3), peptit Y (CnHmO6N5) và peptit Z (C7H13O4N3). Thủy phân hoàn toàn 41,2 gam E với dung dịch KOH vừa đủ thu được 73,44 gam muối. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E là: A. 73,39% B. 48,12% C. 68,26% D. 62,18%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 41,2 nKOH = a = (73,44 – 49,12)/38 m muối = 57a + 14b + 56a = 73,44 —> a = 0,64; b = 0,08, c = 0,2 Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z —> nE = x + y + z = 0,2 nN = 3x + 5y + 3z = 0,64 —> x + z = 0,18 và y = 0,02 Đặt n là số C trung bình của X, Z và m là số C của Y —> nC = 0,18n + 0,02m = 2a + b —> 9n + m = 68 (1) Do n > 6 và m ≥ 10 —> 6 < n < 6,44 Do Z là (Gly)2(Ala) nên X là (Gly)3 —> Val nằm trong Y —> m ≥ 13 (2) (1)(2) —> n = 55/9 và m = 13 là nghiệm duy nhất. Y là (Gly)4(Val) (0,02) nC = 6x + 13y + 7z = 2a + b —> x = 0,16 và z = 0,02 —> %X = 73,40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP