Đốt cháy hết 0 2 mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hết 0,2 mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và một amin no đơn chức mạch hở bằng một lượng oxi vừa đủ thu được 1,7 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Hấp thụ toàn bộ hỗn hợp Y vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 76 gam kết tủa. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được 69,85 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 51. B. 52. C. 20. D. 21.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành CO2 (a), CH2 (b) và NH3 (0,2) nCO2 = a + b = 0,76 nH2O + nN2 = b + 0,2.1,5 + 0,2.0,5 = 1,7 – 0,76 —> a = 0,22 và b = 0,54 —> mX = 20,94 và nHCl = nNH3 = 0,2 —> m muối = mX + mHCl = 27,94 Tỉ lệ: 20,94 gam X + HCl —> 27,94 gam muối m gam X + HCl —> 69,85 gam muối —> m = 52,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP